Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN A12 DAKWERKEN BV

 1. A12 Dakwerken BV heeft haar maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Boekstraat 151. A12 Dakwerken BV voert haar handelsactiviteiten onder het ondernemingsnummer 0559.974.070.  A12 DAKWERKEN beschikt over een website: project-voorbeeld13.be.
 2. De algemene voorwaarden van A12 Dakwerken BV zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en aannemingsovereenkomsten (evenzeer onderaannemingsovereenkomsten). Alleszins primeren de algemene voorwaarden op deze van de klant.  Door het ondertekenen van de offerte door de klant, dan wel de uitvoering ervan, erkent deze laatste kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en zich hiermee akkoord te hebben verklaard. De algemene voorwaarden staan vermeld op de achterzijde van de offertes, bestelbons en facturen en kunnen worden geraadpleegd op de website.
 3. De door A12 Dakwerken BV uitgeschreven offertes zijn geldig voor een periode van 30 dagen. Een door de klant tijdig aanvaarde offerte geldt als overeenkomst.
 4. De prijzen en hoeveelheden vermeld op de offerte van A12 Dakwerken BV worden geacht te zijn gestipuleerd conform geldende materiaalkoersen, loontarieven, sociale lasten en taksen. Vervoerkosten kunnen afzonderlijk worden aangerekend. Indien deze wijzigingen zouden ondergaan, behoudt A12 Dakwerken BV het recht een evenredige aanpassing aan de overeengekomen prijs door te voeren. Elke wijziging aan de oorspronkelijke beschrijving van de bestelde werken, zelfs als deze niet schriftelijk werden vastgesteld kan aanleiding geven tot een prijswijziging. De uitvoeringstermijn en aanvangsdatum voor de uitvoering van de werken is steeds indicatief. A12 Dakwerken BV zal echter alle nodige inspanningen doen om de start- en uitvoeringsdatum der werken te realiseren. Overschrijding van de uitvoeringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot gelijk welke schadevergoeding.
 5. Alle klachten met betrekking tot de door A12 Dakwerken BV uitgevoerde werken dienen binnen de 8 dagen te worden gemeld aan de zetel van de vennootschap. Klachten m.b.t. de facturen dienen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht op de zetel van de vennootschap. Klachten betreffende zichtbare gebreken dienen binnen de 48 uren na uitvoering en/of levering per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht op de zetel van de vennootschap. Klachten met betrekking tot lichte verborgen gebreken dienen binnen de 8 dagen na manifestatie van het gebrek per aangetekend schrijven toe te komen op de zetel van de vennootschap. Klachten geven geen aanleiding tot het schorsen van de betalingsverbintenis. Het niet tijdig doen gelden van de klachten, duidt op een aanvaarding door de klant van de uitgevoerde werken en facturen.  De termijnen voorzien in huidig artikel zijn vervaltermijnen.
 6. In geval van verbreking van de overeenkomst door de architect/klant/opdrachtgever is de deze een forfaitair vastgestelde schadevergoeding verschuldigd van minimum 40% van de overeengekomen prijs. Wanneer de werken reeds in uitvoering zijn, is de prijs der uitgevoerde werken verschuldigd, vermeerderd met 35% van de niet-uitgevoerde werken. Maatwerk kan door de klant niet worden herroepen en zal door de klant bovenop de forfaitaire schadevergoeding worden gefactureerd.
 7. De facturen (incluis de voorschotfacturen en tussentijdse facturen op basis van vorderingsstaten) zijn betaalbaar binnen de 8 kalenderdagen, behoudens andersluidende overeenkomst. Alleszins wordt de uitvoering van de betalingsverbintenis nooit verbonden geacht aan enige opschortende voorwaarde (zoals de goedkeuring der vorderingsstaten door de architect, ingenieur of bouwheer). Het niet betalen van de facturen geeft van rechtswege recht op verwijlsintresten gelijk aan 10% per haar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 250,00 Euro per factuur.  Het komt A12 Dakwerken BV toe bij niet betaling door de klant, haar leveringsverbintenis op te schorten.  De klant wordt gewezen op het feit dat elke invorderingsprocedure zal geschieden middels dagvaardingsexploot. De kosten van deze gerechtelijke procedure, incluis de rechtsplegingsvergoeding zijn ten laste van de klant.
 8. Alle door A12 Dakwerken BV geleverde en geplaatste materialen blijven eigendom van de vennootschap tot het ogenblik van de integrale betaling van de prijs door de klant.
 9. De klant dient zorg te dragen voor het feit dat A12 Dakwerken BV haar leveringsverbintenis behoorlijk kan uitvoeren. De klant draagt zorg voor de stroom- en watervoorziening op eigen risico en kosten. Indien de klant beslist om zonder raadpleging van architect of ingenieur met A12 Dakwerken BV te contracteren, draagt de klant hiervoor het risico. De aannemingswerken worden geacht te zijn uitgevoerd onder toezicht en instructie van de klant.  Het is overigens A12 Dakwerken BV ten allen tijde toegelaten om aan de klant de nodige voorbehouden m.b.t. de opgedragen werken te formuleren.  De opgedragen dakwerken impliceren geenszins een wijziging aan de dakhelling, noch de controle van het dakafschot, tenzij de klant dit uitdrukkelijk voorziet.  Indien A12 Dakwerken BV aldus wordt opgedragen om werken uit te voeren met behoud van de bestaande dakconstructie, kan haar na uitvoering geen enkele uitvoeringsfout worden verweten. Plassen op het geplaatste dak, impliceren geen uitvoeringsfout. A12 Dakwerken BV stelt  uitsluitend een garantie op waterinfiltratie (art. 2279 B.W.).
 10. Meerwerken (schrijnwerk, metselwerk, bezetting…) – werken die na offerte worden besteld, – werken die zich opdringen na offerte en niet voorzienbaar waren op het ogenblik van de offerte  worden gerekend aan 50,00Euro per uur.  A12 Dakwerken BV is niet verantwoordelijk voor de binnenafwerking.
 11. A12 Dakwerken BV beschikt over een verzekeringspolis. A12 Dakwerken BV is slechts aansprakelijk voor gebeurlijke gevolgschade, die door de verzekeraar wordt gedekt. De klant wordt geacht voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de omvang van het verzekerd risico en kan op eigen initiatief een ABR-polis afsluiten. Alleszins zal A12 Dakwerken BV nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade die de gewaarborgde schade door haar verzekeraar zou uitkeren. De klant wordt geacht bij zijn verzekeraar afstand van verhaal voor A12 Dakwerken BV te hebben aangevraagd zoals hierboven vermeld.
 12. Bij de beëindiging der werken komt het de klant toe om een oplevering te verzoeken. De klant dient dit schriftelijk te doen t.a.v. de zetel van A12 Dakwerken BV binnen de 8 dagen na einde werken, bij gebreke waaraan de oplevering stilzwijgend wordt geacht te zijn geschied.  Betaling van de slotfactuur van A12 Dakwerken BV door de klant duidt alleszins op een stilzwijgende aanvaarding en oplevering der uitgevoerde werken en geleverde materialen. Uitvoering door derde aannemers impliceert de aanvaarding van de door A12 Dakwerken uitgevoerde werken. Een wijziging van bestemming impliceert het verval van garantie.
 13. Waarborgen lichte verborgen gebreken op alle werken: 2 jaar. Waarborg op uitvoering dakwerken: 10 jaar.
  Op ramen en deuren + glas: 2 jaar, sluitwerk en ander beslag ramen: 2 jaar. Plaatsing gevelbekledingen: 10 jaar op de uitvoering van de werken. Waarborg materialen: zoals deze verleend door leverancier van A12 BV .
Oproepen binnen de waarborgperiode dienen steeds per aangetekend schrijven te gebeuren. Voor oproepen buiten garantietermijn of depannage’s geldt ons uurtarief van 80€/u + verplaatsingskosten. De klant verbindt er zich toe ten allen tijde de geleverde materialen degelijk te onderhouden.
 14. A12 Dakwerken BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het verlies door de klant van premies of subsidies.
 15. A12 Dakwerken BV is geenszins aansprakelijk voor schade aan derden in de zin van art. 544 B.W. en de leer van de burenhinder. Het behoort tot de plicht van de klant om een gebeurlijke inventaris bij aanvang van de werken te doen opstellen. De klant kan zich hiervoor tevens verzekeren.
 16. Gebeurlijke geschillen worden beslecht door de rechtbanken Antwerpen, afdeling Antwerpen, meer in het bijzonder de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen en de Vrederechter van het 7de kanton Antwerpen. Het Belgische recht is van toepassing.

Vraag uw gratis offerte aan via het contactformulier in de zijbalk - of via de contactpagina.